เมื่อไหร่ที่คุณได้รับความรอด?

715 เมื่อไหร่ที่พวกเขากลับใจใหม่ก่อนพระเยซูถูกตรึงที่กางเขน เปโตรเดิน กิน อยู่ และสนทนากับพระองค์อย่างน้อยสามปี แต่เมื่อกล่าวถึงเรื่องนี้ เปโตรก็ปฏิเสธพระเจ้าของเขาอย่างรุนแรงถึงสามครั้ง เขาและสาวกคนอื่นๆ หนีไปในคืนที่พระเยซูถูกจับและพวกเขาทิ้งพระองค์ให้ถูกตรึงที่ไม้กางเขน สามวันต่อมา พระคริสต์ผู้ฟื้นคืนพระชนม์ทรงปรากฏต่อเหล่าสาวกที่ปฏิเสธพระองค์และหนีไป สองสามวันต่อมาเขาพบเปโตรและสาวกคนอื่นๆ ขณะกำลังทอดแหจากเรือหาปลาและเชิญพวกเขาไปรับประทานอาหารเช้าที่ชายฝั่ง

แม้เปโตรและเหล่าสาวกจะผันผวน พระเยซูไม่เคยหยุดซื่อสัตย์ต่อพวกเขา หากเราต้องระบุเวลาที่แน่นอนที่เปโตรกลับใจใหม่ เราจะตอบคำถามนั้นอย่างไร เขาได้รับความรอดเมื่อพระเยซูเลือกเขาเป็นสาวกเป็นครั้งแรกหรือไม่? เมื่อพระเยซูตรัสว่า “บนศิลานี้ เราจะสร้างคริสตจักรของฉันหรือ?” หรือเมื่อเปโตรพูดกับพระเยซู: คุณคือพระคริสต์ พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่หรือ? เขาได้รับความรอดในขณะที่เขาเชื่อในการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูหรือไม่? พระเยซูทรงปรากฏแก่เหล่าสาวกที่ฝั่งแล้วถามเปโตรว่าเจ้ารักเราหรือไม่? หรือเป็นวันเพ็นเทคอสต์เมื่อกลุ่มที่ชุมนุมกันเต็มไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์? หรือว่าไม่มีเลย?

สิ่งหนึ่งที่เรารู้คือเปโตรที่เราเห็นในกิจการเป็นผู้เชื่อที่กล้าหาญและแน่วแน่ แต่เมื่อเกิดการแปลงที่แน่นอนไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะกำหนด เราไม่สามารถพูดได้ว่ามันเกิดขึ้นเมื่อรับบัพติศมา เรารับบัพติศมาเพราะเราเชื่อ ไม่ใช่ก่อนที่เราจะเชื่อ เราไม่สามารถพูดได้ด้วยซ้ำว่ามันเกิดขึ้นที่จุดเริ่มต้นของศรัทธา เพราะไม่ใช่ความเชื่อของเราที่ช่วยเราให้รอด แต่เป็นพระเยซูที่ช่วยเราให้รอด

เปาโลเขียนไว้อย่างนี้ในจดหมายถึงชาวเอเฟซัสว่า “แต่พระเจ้าผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตา ในความรักอันยิ่งใหญ่ซึ่งพระองค์ได้ทรงรักเรา ได้ทรงทำให้เรามีชีวิตอยู่กับพระคริสต์แม้เมื่อเราตายในบาป – โดยพระคุณที่คุณช่วยให้รอด และพระองค์ทรงยกเราขึ้นพร้อมกับเราและทรงตั้งเราไว้ในสวรรค์ในพระเยซูคริสต์ เพื่อว่าในกาลต่อๆ ไป พระองค์จะทรงสำแดงพระคุณของพระองค์อันอุดมบริบูรณ์โดยความเมตตาของพระองค์ที่มีต่อเราในพระเยซูคริสต์ เพราะโดยพระคุณท่านได้รับความรอดโดยความเชื่อ และไม่ใช่เพื่อตัวท่านเอง นี่เป็นของประทานจากพระเจ้า ไม่ใช่จากการประพฤติ เกรงว่าผู้ใดจะอวดได้” (เอเฟซัส 2,4-9)

ความจริงก็คือความรอดของเราได้รับการปกป้องโดยพระเยซูเมื่อ 2000 ปีก่อน อย่างไรก็ตาม จากการวางรากฐานของโลก นานก่อนที่เราจะตัดสินใจได้ พระเจ้ามอบพระคุณในงานของพระองค์เพื่อยอมรับพระเยซูในความเชื่อของพระองค์ (ยอห์น 6,29). เพราะความเชื่อของเราไม่ได้ช่วยเราให้รอดหรือทำให้พระเจ้าเปลี่ยนพระทัยเกี่ยวกับเรา พระเจ้ารักเราเสมอและไม่เคยหยุดรักเรา เรารอดโดยพระคุณของพระองค์ด้วยเหตุผลเดียวเท่านั้น เพราะพระองค์ทรงรักเรา ประเด็นคือเมื่อเราเชื่อในพระเยซู เราจะเห็นเป็นครั้งแรกว่าสิ่งต่างๆ เป็นอย่างไรและเราต้องการอะไร พระเยซู พระผู้ช่วยให้รอดและพระผู้ไถ่ส่วนตัวของเรา เราประสบความจริงว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงรักเรา ทรงต้องการให้เราอยู่ในครอบครัวของพระองค์ และต้องการให้เราเป็นหนึ่งเดียวกันในพระเยซูคริสต์ ในที่สุดเราก็เดินในความสว่าง ตามผู้สร้างและผู้ทำให้ศรัทธาของเราสมบูรณ์แบบ ผู้กำเนิดความรอดนิรันดร์ นี่เป็นข่าวดีจริงๆ! คุณรอดเมื่อไหร่?

โดย Joseph Tkach