ผู้สืบทอดของนิตยสาร 2015-03

03 สำเร็จ 2015 03           

การสืบทอดวารสารกรกฎาคม - กันยายน 2015

ในพลังของพระเจ้า

กฎหมายและความโปรดปราน - โดยโจเซฟ Tkach

เกราะของพระเจ้า - โดย Tim Maguire

GPS ของพระเจ้า (พระวิญญาณบริสุทธิ์) - Barbara Dahlgren

โองการทองก้อน - โดยโจเซฟ Tkach

เขาให้ความสนใจเต็มที่ - โดย Tammy Tkach

อาณาจักรของพระเจ้า (ตอนที่ 5) - โดย Gary Deddo