ทำไมพระเจ้าทำให้คริสเตียนต้องทนทุกข์ทรมาน?

271 ทำไมคริสเตียนต้องทนทุกข์ในฐานะคนรับใช้ของพระเยซูคริสต์เรามักถูกขอให้ปลอบประโลมผู้คนเมื่อพวกเขาต้องเผชิญกับความทุกข์หลายชนิด ในยามที่ทุกข์ทรมานเราถูกขอให้บริจาคอาหารที่พักพิงหรือเสื้อผ้า แต่ในยามที่ทุกข์ทรมานนอกจากการขอความช่วยเหลือทางร่างกายบางครั้งเราถูกขอให้อธิบายว่าทำไมพระเจ้าจึงอนุญาตให้คริสเตียนต้องทนทุกข์ทรมาน นี่เป็นคำถามที่ตอบยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีการถามในช่วงเวลาของความทุกข์ทางร่างกายอารมณ์หรือการเงิน บางครั้งคำถามจะถูกถามในลักษณะที่ลักษณะของพระเจ้าถูกถาม

ภาพของความทุกข์ของคริสเตียนในวัฒนธรรมตะวันตกที่อุตสาหกรรมมักจะแตกต่างจากความทุกข์ของคริสเตียนในภูมิภาคเศรษฐกิจที่ยากจนของโลก สิ่งที่เราคาดหวังในแง่ของความทุกข์ในฐานะคริสเตียน? คริสเตียนบางคนได้รับการสอนว่าเมื่อพวกเขากลายเป็นคริสเตียนพวกเขาไม่ควรทนทุกข์ในชีวิตของพวกเขาอีกต่อไป พวกเขาถูกสอนว่าความทุกข์เกิดจากชาวคริสต์โดยขาดศรัทธา

ฮีบรู 11 มักถูกเรียกว่าบทแห่งศรัทธา ในนั้นบางคนได้รับการยกย่องในศรัทธาที่ไว้วางใจ ในบรรดาบุคคลที่มีรายชื่อในฮีบรู 11 ได้แก่คนขัดสน ผู้ถูกข่มเหง ถูกข่มเหง ถูกทรมาน ถูกทุบตี และถูกฆ่า (ฮีบรู 11: 35-38) เป็นที่ชัดเจนว่าความทุกข์ทรมานของพวกเขาไม่ได้เกิดจากการขาดความไว้วางใจ ดังที่ระบุไว้ในบท "ศรัทธา"

ความทุกข์เป็นผลจากบาป แต่ไม่ใช่ว่าความทุกข์ทั้งหมดเป็นผลโดยตรงจากความบาปในชีวิตคริสเตียน ระหว่างการปฏิบัติศาสนกิจบนแผ่นดินโลก พระเยซูทรงพบชายคนหนึ่งที่เกิดมาตาบอด เหล่าสาวกขอให้พระเยซูระบุที่มาของบาปที่ทำให้ชายคนนั้นตาบอดแต่กำเนิด เหล่าสาวกสันนิษฐานว่าตั้งแต่ชายคนนั้นตาบอดแต่กำเนิด ความทุกข์เกิดจากบาปของผู้ชาย หรือบางทีอาจเป็นบาปของพ่อแม่ของเขา เมื่อถูกขอให้ระบุความบาปที่ทำให้ตาบอด พระเยซูตรัสตอบว่า: ทั้งคนนี้ไม่ได้ทำบาปหรือพ่อแม่ของเขา แต่ในพระองค์การงานของพระเจ้าควรปรากฏให้เห็น” (ยน. 9,1-4). บางครั้งพระเจ้ายอมให้ความทุกข์ในชีวิตของคริสเตียนเป็นโอกาสในการนำเสนอพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์

คริสเตียนที่มีชีวิตอยู่ในศตวรรษแรกไม่ได้คาดหวังชีวิตคริสเตียนโดยปราศจากความทุกข์อย่างแน่นอน อัครสาวกเปโตรเขียนถึงพี่น้องของเขาในพระคริสต์ (1 ปต. 4,12-16): ที่รัก อย่ารู้สึกแปลกแยกกับการทดสอบที่เกิดขึ้นในหมู่พวกคุณราวกับว่ามีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นกับคุณ แต่จงชื่นชมยินดีเท่าที่ท่านมีส่วนในความทุกข์ทรมานของพระคริสต์ เพื่อท่านจะได้ชื่นชมยินดีในการสำแดงสง่าราศีของพระองค์ด้วย คุณมีความสุขเมื่อคุณถูกดูหมิ่นพระนามของพระคริสต์! เพราะพระวิญญาณแห่งสง่าราศี [พระวิญญาณ] ของพระเจ้าสถิตอยู่กับคุณ กับพวกเขาถูกดูหมิ่น แต่สำหรับเจ้าแล้วได้รับสง่าราศี เหตุฉะนั้นอย่าให้ผู้ใดในพวกท่านต้องทนทุกข์ในฐานะฆาตกร ขโมย หรือผู้กระทำความผิด หรือเพราะเขาเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งแปลกปลอม แต่ถ้าเขาทนทุกข์ในฐานะคริสเตียน เขาไม่ควรละอาย แต่ควรสรรเสริญพระเจ้าในเรื่องนี้!

ความทุกข์ไม่ควรคาดไม่ถึงในชีวิตของคริสเตียน

พระเจ้าไม่ได้ขจัดความทุกข์ออกจากชีวิตของเราเสมอไป อัครสาวกเปาโลรู้สึกเจ็บปวด เขาขอพระเจ้าสามครั้งเพื่อนำความทุกข์นี้ไปจากเขา แต่พระเจ้าไม่ได้ขจัดความทุกข์เพราะความทุกข์เป็นเครื่องมือที่พระเจ้าใช้เตรียมอัครสาวกเปาโลสำหรับพันธกิจ (2 คร. 1 คร.2,7-10) พระเจ้าไม่ได้ขจัดความทุกข์ของเราเสมอไป แต่เรารู้ว่าพระเจ้าปลอบโยนและเสริมกำลังเราผ่านความทุกข์ของเรา (ฟิลิปปี 4:13)

บางครั้งพระเจ้าเท่านั้นที่รู้สาเหตุของความทุกข์ของเรา พระเจ้ามีจุดประสงค์สำหรับความทุกข์ของเราไม่ว่าพระองค์จะทรงเปิดเผยจุดประสงค์ของพระองค์แก่เราหรือไม่ก็ตาม เรารู้ว่าพระเจ้าใช้ความทุกข์ของเราเพื่อความดีและสง่าราศีของเรา (รม. 8,28). ในฐานะผู้รับใช้ของพระเจ้า เราไม่สามารถตอบคำถามว่าทำไมพระเจ้ายอมให้มีความทุกข์ในทุกสถานการณ์ แต่เรารู้ว่าพระเจ้าเป็นที่ยกย่องและทรงควบคุมสถานการณ์ทั้งหมดได้อย่างสมบูรณ์ (ดานิ. 4,25). และพระเจ้าองค์นี้ได้รับแรงบันดาลใจจากความรักเพราะพระเจ้าทรงเป็นความรัก (1.ยน. 4,16).

เรารู้ว่าพระเจ้ารักเราด้วยความรักที่ไม่มีเงื่อนไข (1 ยอห์น 4,19) และว่าพระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งหรือทอดทิ้งเรา (ฮบ.13,5NS). เมื่อเรารับใช้พี่น้องที่ทุกข์ทรมาน เราสามารถแสดงความเห็นอกเห็นใจและการสนับสนุนที่แท้จริงโดยดูแลพวกเขาในการทดลอง อัครสาวกเปาโลเตือนคริสตจักรโครินเทียนให้ปลอบโยนกันในยามทุกข์ยาก

เขาเขียน (2 คร. 1,3-7): สรรเสริญพระเจ้าและพระบิดาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา พระบิดาแห่งความเมตตาและพระเจ้าแห่งการปลอบโยน ผู้ทรงปลอบโยนเราในความทุกข์ยากทั้งหมดของเรา เพื่อที่เราจะสามารถปลอบโยนผู้ที่อยู่ในความทุกข์ยากผ่านการปลอบโยนด้วย ซึ่งเราเองได้รับการปลอบโยนจากพระเจ้า เพราะความทุกข์ทรมานของพระคริสต์หลั่งไหลมาที่เราอย่างเหลือล้นฉันใด การปลอบโยนของเราก็หลั่งไหลเข้ามาทางพระคริสต์อย่างบริบูรณ์ฉันนั้น
 
หากเรามีความทุกข์มันเป็นเพื่อการปลอบโยนและความรอดของคุณซึ่งพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพในการทำให้ตกต่ำอย่างต่อเนื่องของความทุกข์เช่นเดียวกับที่เราทนทุกข์เช่นกัน ถ้าเราสบายใจก็เพื่อความสะดวกสบายและความรอดของคุณ และความหวังของเราสำหรับคุณนั้นแน่นอนเพราะเรารู้ว่าเท่าที่คุณมีส่วนร่วมในความทุกข์ทรมานดังนั้นในความสะดวกสบาย

เพลงสดุดีเป็นแหล่งทรัพยากรที่ดีสำหรับทุกคนที่ทนทุกข์ เพราะพวกเขาแสดงความเศร้า ความคับข้องใจ และคำถามเกี่ยวกับการทดลองของเรา ดังที่เพลงสดุดีแสดง เราไม่สามารถเห็นสาเหตุของความทุกข์ แต่เรารู้ที่มาของความสบายใจ ที่มาของการปลอบประโลมสำหรับความทุกข์ยากทั้งหมดคือพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ขอพระเจ้าของเราทรงเสริมกำลังเราเมื่อเรารับใช้ผู้ทุกข์ยาก ให้เราทุกคนแสวงหาการปลอบโยนในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเราในช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากและอยู่ในพระองค์จนถึงวันที่พระองค์ขจัดความทุกข์ยากทั้งหมดออกจากจักรวาลอย่างถาวร (วิวรณ์ 2 คร1,4).

โดย David Larry


รูปแบบไฟล์ PDFทำไมพระเจ้าจึงอนุญาตให้คริสเตียนต้องทนทุกข์ทรมาน?