ถูกตรึงในพระคริสต์

สิ้นพระชนม์และเติบโตในและร่วมกับพระคริสต์

คริสเตียนทุกคนไม่ว่าพวกเขาจะรู้หรือไม่ก็ตาม มีส่วนในไม้กางเขนของพระคริสต์ คุณอยู่ที่นั่นเมื่อคุณตรึงพระเยซูที่ไม้กางเขนหรือไม่? หากคุณเป็นคริสเตียน นั่นคือ ถ้าคุณเชื่อในพระเยซู คำตอบคือใช่ คุณอยู่ที่นั่น เราอยู่กับเขาทั้งๆ ที่ตอนนั้นเราไม่รู้ ที่อาจฟังดูสับสน มันหมายความว่าอะไรจริงๆ? ในสำนวนวันนี้ เราจะบอกว่าเรารู้จักพระเยซู เรายอมรับพระองค์เป็นพระผู้ไถ่และพระผู้ช่วยให้รอดของเรา เรายอมรับการสิ้นพระชนม์ของพระองค์เป็นการชำระบาปทั้งหมดของเรา แต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมด นอกจากนี้เรายังยอมรับ - และแบ่งปัน - การฟื้นคืนพระชนม์และชีวิตใหม่ของเขา!


การแปลพระคัมภีร์ "ลูเธอร์ 2017"

 

«Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Es kommt die Stunde und ist schon jetzt, dass die Toten hören werden die Stimme des Sohnes Gottes, und die sie hören, die werden leben. Denn wie der Vater das Leben hat in sich selber, so hat er auch dem Sohn gegeben, das Leben zu haben in sich selber; und er hat ihm Vollmacht gegeben, das Gericht zu halten, weil er der Menschensohn ist» (Johannes 5,24-27).


«Jesus spricht zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stürbe» (Johannes 11,25).


«Was wollen wir hierzu sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger werde? Das sei ferne! Wir sind doch der Sünde gestorben. Wie können wir noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, auf dass, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm zusammengewachsen sind, ihm gleich geworden in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, sodass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden, und wissen, dass Christus, von den Toten erweckt, hinfort nicht stirbt; der Tod wird hinfort nicht über ihn herrschen. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben ein für alle Mal; was er aber lebt, das lebt er Gott. So auch ihr: Haltet euch für Menschen, die der Sünde gestorben sind und für Gott leben in Christus Jesus» (Römer 6,1-11).


«Also seid auch ihr, meine Brüder und Schwestern, dem Gesetz getötet durch den Leib Christi, sodass ihr einem andern angehört, nämlich dem, der von den Toten auferweckt ist, damit wir Gott Frucht bringen. Denn als wir im Fleisch waren, da waren die sündigen Leidenschaften, die durchs Gesetz geweckt wurden, kräftig in unsern Gliedern, sodass wir dem Tode Frucht brachten. Nun aber sind wir vom Gesetz frei geworden und dem gestorben, was uns gefangen hielt, sodass wir dienen im neuen Wesen des Geistes und nicht im alten Wesen des Buchstabens» (Römer 7,4-6).


«Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen» (Römer 8,10).


«Denn die Liebe Christi drängt uns, da wir erkannt haben, dass einer für alle gestorben ist und so alle gestorben sind» (2. Korinther 5,14).


“ฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่ สิ่งเก่าล่วงไป ดูเถิด สิ่งใหม่ได้เข้ามา »(2 โครินธ์ 5,17)


“เพราะว่าพระองค์ได้ทรงสร้างผู้ที่ไม่รู้ว่าบาปเป็นบาปสำหรับเรา เพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมในพระองค์ซึ่งอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า” (2 โครินธ์ 5,21)


«Denn ich bin durchs Gesetz dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben» (Galater 2,19-20).


“เพราะว่าท่านทั้งหลายที่รับบัพติศมาเข้าในพระคริสต์ได้สวมพระคริสต์แล้ว” (กาลาเทีย 3,27)


“บรรดาผู้ที่เป็นของพระเยซูคริสต์ได้ตรึงเนื้อหนังของตนด้วยกิเลสตัณหาและความปรารถนาของตนแล้ว” (กาลาเทีย 5,24)


“อย่าโอ้อวดข้าพเจ้าเลย นอกจากเรื่องไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ซึ่งโลกได้ตรึงข้าพเจ้าแล้วและข้าพเจ้าก็ถูกตรึงไว้กับโลกแล้ว” (กาลาเทีย 6,14)


«Und wie überschwänglich gross seine Kraft an uns ist, die wir glauben durch die Wirkung seiner mächtigen Stärke» (Epheser 1,19).


«Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner grossen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht – aus Gnade seid ihr gerettet ; und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus» (Epheser 2,4-6).


«Mit ihm seid ihr begraben worden in der Taufe; mit ihm seid ihr auch auferweckt durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten» (Kolosser 2,12).


«Wenn ihr nun mit Christus den Elementen der Welt gestorben seid, was lasst ihr euch dann Satzungen auferlegen, als lebtet ihr noch in der Welt» (Kolosser 2,20).


«Seid ihr nun mit Christus auferweckt, so sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. 2 Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. 3 Denn ihr seid gestorben, und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott» (Kolosser 3,1-3).


«Das ist gewisslich wahr: Sind wir mit gestorben, so werden wir mit leben» (2. Timotheus 2,11).


«Der unsre Sünden selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz, damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden» (1. Petrus 2,24).


«Das ist ein Vorbild der Taufe, die jetzt auch euch rettet. Denn in ihr wird nicht der Schmutz vom Leib abgewaschen, sondern wir bitten Gott um ein gutes Gewissen, durch die Auferstehung Jesu Christi» (1. Petrus 3,21).


«Weil nun Christus im Fleisch gelitten hat, so wappnet euch auch mit demselben Sinn; denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat Ruhe vor der Sünde» (1. Petrus 4,1).