ความหวังตายครั้งสุดท้าย

592 ความหวังตายครั้งสุดท้าย Ein Sprichwort sagt: «Die Hoffnung stirbt zuletzt!» Wenn dieses Sprichwort die Wahrheit sagen würde, wäre der Tod das Ende der Hoffnung. In der Predigt zu Pfingsten erklärte Petrus, dass der Tod Jesus nicht mehr festhalten konnte: «Den (Jesus) hat Gott auferweckt und hat ihn befreit aus den Wehen des Todes, denn es war unmöglich, dass er vom Tod festgehalten wurde» (Apostelgeschichte 2,24).

Später erklärte Paulus, dass Christen, wie in der Symbolik der Taufe dargestellt, nicht nur an der Kreuzigung Jesu, sondern auch an seiner Auferstehung beteiligt sind. «So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, auf dass, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm zusammengewachsen sind, ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein» (Römer 6,4-5).

นั่นคือสาเหตุที่ความตายไม่มีอำนาจนิรันดร์เหนือเรา ในพระเยซูเรามีชัยชนะและความหวังว่าเราจะเพิ่มขึ้นถึงชีวิตนิรันดร์ ชีวิตใหม่นี้เริ่มต้นเมื่อเรายอมรับชีวิตของพระคริสต์ผู้ทรงฟื้นคืนพระชนม์ในเราโดยเชื่อในพระองค์ ไม่ว่าเราจะมีชีวิตอยู่หรือตายไปพระเยซูก็ยังอยู่ในเราและนั่นคือความหวังของเรา

Der physische Tod ist schwer, besonders für die zurückgebliebenen Verwandten und Freunde. Es ist jedoch unmöglich, dass der Tod die Verstorbenen festhält, weil sie in einem neuen Leben in Jesus Christus sind, der allein ewiges Leben hat. «Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen» (Johannes 17,3). Für Sie ist der Tod nicht mehr das Ende Ihrer Hoffnungen und Träume, sondern der Übergang in das ewige Leben in die Arme des himmlischen Vaters, der dies alles möglich gemacht hat durch seinen Sohn Jesus Christus!

โดย James Henderson