พระคุณของพระเจ้า

276 ผ่อนผันพระคุณเป็นคำแรกในชื่อของเราเพราะอธิบายถึงการเดินทางของเราแต่ละคนและส่วนรวมเพื่อไปหาพระเจ้าในพระเยซูคริสต์ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ดีที่สุด “แต่เราเชื่อว่าโดยพระคุณของพระเยซูเจ้า เราได้รับความรอด เช่นเดียวกับพวกเขาด้วย” (กิจการ 15:11) เรา "ได้รับการชำระให้ชอบธรรมโดยพระคุณของพระองค์โดยปราศจากบุญ โดยการไถ่ซึ่งอยู่ในพระเยซูคริสต์" (โรม 3:24) โดยพระคุณแต่เพียงผู้เดียว พระเจ้า (โดยพระคริสต์) ทรงโปรดให้เรามีส่วนในความชอบธรรมของพระองค์เอง พระคัมภีร์สอนเราอยู่เสมอว่าข้อความแห่งความเชื่อเป็นข้อความแห่งพระคุณของพระเจ้า (กิจการ 1 คร4,3; 20,24; 20,32)

พื้นฐานของความสัมพันธ์ของพระเจ้ากับมนุษย์นั้นเป็นพระคุณและความจริงเสมอ ในขณะที่กฎหมายเป็นการแสดงออกถึงคุณค่าเหล่านี้พระคุณของพระเจ้าเองก็พบการแสดงออกอย่างเต็มรูปแบบผ่านทางพระเยซูคริสต์ โดยพระคุณของพระเจ้าเราได้รับความรอดโดยพระเยซูคริสต์เท่านั้นโดยไม่รักษากฎหมาย กฎหมายที่มนุษย์ทุกคนถูกสาปแช่งไม่ใช่คำพูดสุดท้ายของพระเจ้าที่มีต่อเรา คำพูดสุดท้ายของเขาสำหรับเราคือพระเยซู เขาเป็นการเปิดเผยที่สมบูรณ์แบบและเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับพระคุณและความจริงของพระเจ้าที่พระองค์มอบให้แก่มนุษยชาติโดยอิสระ

การกล่าวโทษของเราภายใต้กฎหมายนั้นยุติธรรมและเที่ยงธรรม เราไม่ประพฤติชอบธรรมตามความสมัครใจของเราเอง เพราะพระเจ้าไม่ทรงเป็นนักโทษของกฎหมายและกฎหมายของพระองค์เอง พระเจ้าในเราทำงานในเสรีภาพอันศักดิ์สิทธิ์ตามพระประสงค์ของพระองค์ พระประสงค์ของพระองค์ถูกกำหนดโดยพระคุณและการไถ่บาป อัครสาวก​เปาโล​เขียน​ว่า “ข้าพเจ้า​ไม่​ละทิ้ง​พระคุณ​ของ​พระเจ้า; เพราะถ้าความชอบธรรมเป็นไปตามธรรมบัญญัติ พระคริสต์ก็สิ้นพระชนม์โดยเปล่าประโยชน์” (กาลาเทีย 2:21) เปาโลอธิบายว่าพระคุณของพระเจ้าเป็นเพียงทางเลือกเดียวที่เขาไม่ต้องการทิ้งไป พระคุณไม่ใช่สิ่งที่ต้องชั่งตวงวัดและแลกเปลี่ยน พระคุณคือความดีที่มีชีวิตของพระเจ้า ซึ่งพระองค์จะติดตามและเปลี่ยนแปลงจิตใจและความคิดของมนุษย์ ในจดหมายถึงคริสตจักรในกรุงโรม เปาโลเขียนว่าสิ่งเดียวที่เราพยายามทำให้สำเร็จด้วยความพยายามของเราเองคือค่าจ้างของความบาป ซึ่งก็คือความตายนั่นเอง นั่นคือข่าวร้าย แต่ก็มีสิ่งที่ดีเป็นพิเศษเช่นกัน เพราะ “ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา” (โรม 6:24) พระเยซูคือพระคุณของพระเจ้า พระองค์ทรงเป็นความรอดของพระเจ้าที่ประทานแก่ทุกคนอย่างเสรี