Matthew 5: คำเทศนาบนภูเขา (ตอนที่ 1)

แม้แต่ผู้ที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนก็ยังได้ยินคำเทศนาบนภูเขา คริสเตียนได้ยินคำเทศนามากมาย แต่มีหลายส่วนที่ยากต่อการเข้าใจดังนั้นจึงไม่สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องในชีวิต

John Stott กล่าวว่า:
«Die Bergpredigt ist vermutlich der bekannteste Teil der Lehren Jesu, aber wohl auch der am wenigsten verstandene und sicherlich der am wenigsten befolgte» (Die Botschaft der Bergpredigt, pulsmedien Worms 2010, Seite 11). Lassen Sie uns erneut die Bergpredigt studieren. Vielleicht finden wir neue Schätze und erinnern uns auch wieder an die alten.

The Beatitudes

«Als er [Jesus] aber das Volk sah, ging er auf einen Berg und setzte sich; und seine Jünger traten zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach» (Matthäus 5,1-2). Wie so oft, ist ihm die Menschenmenge wahrscheinlich gefolgt. Die Predigt war nicht nur für die Jünger bestimmt. Deshalb wies Jesus die Jünger an, seine Lehren in der ganzen Welt zu verbreiten und Matthäus schrieb sie auf, damit über eine Milliarde Menschen sie nachlesen können. Seine Lehren sind für jeden bestimmt, der willens ist, sie anzuhören.

«ความสุขคือผู้ที่ยากจนทางวิญญาณที่นั่น denn ihrer ist das Himmelreich» (V. 3). Was bedeutet es, «geistlich arm» zu sein? Geringes Selbstbewusstsein haben, an geistlichen Dingen kaum interessiert sein? Nicht unbedingt. Viele Juden bezeichneten sich als «die Armen”, denn sie waren oft arm und sie verliessen sich auf Gott, dass er für ihre täglichen Bedürfnisse sorgt. Somit mag Jesus die Treuen gemeint haben. Doch «geistlich arm» zu sein, deutet auf mehr hin. Arme Leute wissen, dass es ihnen am Nötigsten fehlt. Die geistlich Armen wissen, dass sie Gott brauchen; sie fühlen einen Mangel in ihrem Leben. Sie denken nicht von sich, Gott einen Gefallen zu tun, indem sie ihm dienen. Jesus sagt, das Himmelreich werde solchen Menschen – wie ihnen – zuteil. Es sind die Demütigen, die Abhängigen, denen das Himmelreich gegeben wird. Sie vertrauen allein auf Gottes Barmherzigkeit.

«ผู้ที่ทนทุกข์ทรมานที่นั่นย่อมได้รับพร denn sie sollen getröstet werden» (V. 4). Diese Aussage enthält eine gewisse Ironie, denn das Wort «selig» kann auch «glücklich» bedeuten. Glücklich sind die Traurigen, sagt Jesus, denn zumindest tröstet es sie, zu wissen, dass ihre Nöte nicht von Dauer sind. Alles wird zurechtgebracht werden. Man beachte, dass es sich bei den Seligpreisungen nicht um Gebote handelt – Jesus sagt nicht, es sei geistlich von Vorteil, Leid zu tragen. In dieser Welt tragen bereits viele Menschen Leid und Jesus sagt, dass sie getröstet werden sollen – wahrscheinlich beim Kommen des Himmelreiches.

«ความสุขคือผู้ที่ถ่อมใจ denn sie werden das Erdreich besitzen» (V. 5). In antiken Gesellschaften hat man oft den Sanftmütigen das Land weggenommen. Aber nach der Vorgehensweise Gottes wird auch das zurechtgebracht werden.

ความสุขคือผู้ที่หิวกระหายความยุติธรรม denn sie sollen satt werden» (V. 6). Diejenigen, die sich nach Recht und Gerechtigkeit sehnen (das griechische Wort bedeutet beides), werden erhalten, wonach es sie verlangt. Jene, die unter dem Bösen leiden und wollen, dass Dinge zurechtgebracht werden, sollen belohnt werden. In diesem Zeitalter leidet Gottes Volk unter dem Unrecht; wir sehnen uns nach Gerechtigkeit. Jesus versichert uns, dass unsere Hoffnungen nicht vergebens sein werden.

«ความสุขมีเมตตา denn sie werden Barmherzigkeit erlangen» (V. 7). Wir bedürfen der Barmherzigkeit am Tage des Jüngsten Gerichts. Jesus sagt, dass wir deshalb in dieser Zeit Barmherzigkeit üben sollen. Das steht im Widerspruch zum Verhalten derjenigen, die Recht fordern und andere betrügen oder die Barmherzigkeit fordern, aber selbst unbarmherzig sind. Wenn wir ein gutes Leben haben wollen, dann müssen wir uns auch dementsprechend verhalten.

«ความสุขคือคนที่ใจบริสุทธิ์ denn sie werden Gott schauen» (V. 9). Ein reines Herz hat nur ein Verlangen. Diejenigen, die allein nach Gott suchen, werden sicher sein, dass sie ihn finden. Unser Verlangen wird belohnt werden.

«ความสุขคือสันติสุข denn sie werden Gottes Kinder heissen» (V. 9). Die Armen werden ihr Recht nicht mit Gewalt durchsetzen. Gottes Kinder verlassen sich auf Gott. Wir sollten Barmherzigkeit und Mitmenschlichkeit zeigen, nicht Zorn und Zwietracht. Wir können nicht einträchtig im Reich der Gerechtigkeit leben, indem wir ungerecht handeln. Da wir uns den Frieden des Reiches Gottes wünschen, sollten wir auch in friedfertiger Weise miteinander umgehen.

«ความสุขคือผู้ที่ถูกข่มเหงเพราะความยุติธรรม denn ihrer ist das Himmelreich» (V. 10). Menschen, die sich richtig verhalten, müssen manchmal leiden, weil sie gut sind. Sanftmütige werden gern von den Leuten ausgenutzt. Es gibt solche, die sich sogar über die ärgern, die Gutes tun, weil deren gutes Beispiel die üblen Leute umso schlechter aussehen lässt. Manchmal gelingt es den Gerechten, Unterdrückten zu helfen, indem sie soziale Bräuche und Regeln schwächen, die den Ungerechten Macht verliehen haben. Wir trachten nicht danach, verfolgt zu werden, jedoch werden Gerechte oft von schlechten Menschen verfolgt. Seid guten Mutes, sagt Jesus. Haltet durch. Das Himmelreich gehört den Menschen, denen es so ergeht.

Dann wendet sich Jesus direkt an seine Jünger und spricht sie mit dem Wort «ihr» in der zweiten Person Mehrzahl an: «Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, wenn sie damit lügen. Seid fröhlich und getrost; es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind» (V. 11-12).

มีข้อความสำคัญในข้อนี้: "เพื่อประโยชน์ของฉัน" พระเยซูคาดหวังว่าสาวกของเขาจะถูกข่มเหงไม่เพียงเพราะวิถีชีวิตที่ดี แต่ยังเป็นเพราะการเชื่อมต่อกับพระเยซู ดังนั้นจงมีความสุขและมั่นใจเมื่อคุณถูกตาม - อย่างน้อยการกระทำของคุณควรจะเพียงพอที่จะสังเกตเห็น คุณสร้างความแตกต่างในโลกนี้และคุณสามารถมั่นใจได้ว่ามันจะได้รับรางวัล

สร้างความแตกต่าง

Jesus verwendete auch einige kurze metaphorische Formulierungen, um zu beschreiben, wie seine Nachfolger die Welt beeinflussen sollen: «Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten» (V. 13).

ถ้าเกลือสูญเสียรสชาติมันจะไร้ประโยชน์เพราะรสชาติให้คุณค่า เกลือนั้นดีมากเพียงเพราะรสชาติแตกต่างจากสิ่งอื่น ๆ สาวกของพระเยซูก็กระจัดกระจายไปทั่วโลก - แต่ถ้าพวกเขาเท่าเทียมกันในโลกพวกเขาก็ไม่มีประโยชน์

«Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter; so leuchtet es allen, die im Hause sind» (V. 14-15). Die Jünger sollen sich nicht verbergen – sie sollen sichtbar sein. Ihr Beispiel ist Teil ihrer Botschaft.

«So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen» (V. 16). Später hat Jesus die Pharisäer kritisiert, weil sie um ihrer Werke willen gesehen werden wollten (Mt
6,1). Gute Werke sollen schon gesehen werden, aber zur Ehre Gottes, nicht zu unserer eigenen.

ความยุติธรรมที่ดีขึ้น

สาวกควรมีชีวิตอย่างไร พระเยซูพูดถึงมันในข้อ 21 ผ่าน 48 มันเริ่มต้นด้วยคำเตือน: หากคุณได้ยินสิ่งที่ฉันพูดคุณอาจสงสัยว่าฉันกำลังพยายามทำลายพระคัมภีร์ ฉันไม่ทำเช่นนั้น ฉันทำและสอนสิ่งที่คัมภีร์สั่งให้ฉันอย่างแน่นอน สิ่งที่ฉันจะพูดจะทำให้คุณประหลาดใจ แต่ได้โปรดอย่าเข้าใจฉันผิด

«Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen; ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen» (V. 17). Viele Menschen konzentrieren sich hier auf das Gesetz und vermuten, es gehe darum, ob Jesus die Gesetze des Alten Testamentes wegnehmen will. Das macht es sehr schwer, die Verse auszulegen, da jeder darin übereinstimmt, dass Jesus Christus als Teil seiner Mission einige Gesetze erfüllte, die dadurch überflüssig wurden. Man mag darüber streiten, wie viele Gesetze betroffen sind, aber jeder stimmt zu, dass Jesus gekommen ist, um zumindest einige davon aufzuheben.
 
Jesus spricht nicht über Gesetze (Plural!), sondern über das Gesetz (Singular!) – das heisst über die Thora, die ersten fünf Bücher der Heiligen Schrift. Er spricht auch über die Propheten, ein anderer Hauptabschnitt der Bibel. Bei diesem Vers geht es nicht um einzelne Gesetze, sondern um die Bücher des Alten Testaments als Ganzes. Jesus kam nicht, um die Heilige Schrift abzuschaffen, sondern sie zu erfüllen.

แน่นอนการเชื่อฟังมีบทบาทสำคัญ แต่มันก็มีมากกว่านั้น พระเจ้าต้องการให้ลูก ๆ ของเขาทำมากกว่าทำตามกฎ เมื่อพระเยซูเติมโตราห์ให้สำเร็จไม่ใช่แค่เรื่องของการเชื่อฟัง เขาทำทุกสิ่งที่อัตเตารอตเคยทำ เขาทำสิ่งที่อิสราเอลไม่สามารถทำในฐานะประเทศ

Dann sagte Jesus: «Denn wahrlich, ich sage euch: Bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis es alles geschieht» (V. 18). Aber Christen müssen ihre Kinder nicht beschneiden lassen, bauen keine Laubhütten und tragen auch keine blauen Fäden in Quasten. Alle stimmen darin überein, dass wir diese Gesetze nicht halten müssen. So fragt sich, was Jesus meinte, als er sagte, dass keines der Gesetze aufgelöst würde? Ist es nicht so, in der Praxis sind diese Gesetze verschwunden?

Es gibt drei grundlegende Überlegungen hierzu. Erstens, wir können erkennen, dass diese Gesetze nicht verschwunden sind. Sie sind noch in der Thora aufgeführt, aber das bedeutet nicht, dass wir sie befolgen müssen. Das ist richtig, doch es scheint nicht das zu sein, was Jesus hier sagen wollte. Zweitens, könnte man sagen, dass Christen diese Gesetze halten, und zwar im Glauben an Christus. Wir halten das Gesetz der Beschneidung in unseren Herzen (Römer 2,29) und wir halten alle rituellen Gesetze durch Glauben. Auch das ist richtig, doch es dürfte nicht das sein, was Jesus hier genau sagte.

ประการที่สามควรสังเกตว่า 1. ไม่มีกฎหมายใดล้าสมัยก่อนที่ทุกอย่างจะสมบูรณ์และ 2. ทุกคนยอมรับว่าอย่างน้อยกฎหมายบางอย่างก็ไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป ดังนั้นเราจึงสรุป 3. ว่าทุกอย่างสำเร็จแล้ว พระเยซูปฏิบัติภารกิจของเขาให้สำเร็จและกฎของพันธสัญญาเดิมนั้นไม่ถูกต้องอีกต่อไป อย่างไรก็ตามทำไมพระเยซูควรพูดว่า "จนกว่าสวรรค์และโลกจะผ่านไป"

เขาเพิ่งพูดเพื่อเน้นความมั่นใจในสิ่งที่เขาพูดหรือไม่? เหตุใดเขาจึงใช้คำว่า "เป็น" สองครั้งหากมีเพียงหนึ่งในนั้นเท่านั้นที่เกี่ยวข้อง ฉันไม่รู้ แต่ฉันรู้ว่ามีกฎหมายในพระคัมภีร์เดิมมากมายที่คริสเตียนไม่ต้องทำและข้อ 17-20 ไม่ได้บอกเราว่าได้รับผลกระทบใดบ้าง หากเราอ้างข้อเท่านั้นเพราะกฎหมายบางอย่างเหมาะสมกับเราเราใช้ข้อเหล่านั้นในทางที่ผิด พวกเขาไม่ได้สอนเราว่ากฎหมายทั้งหมดมีผลตลอดไปเนื่องจากไม่สามารถใช้กับกฎหมายทั้งหมดได้

บัญญัติเหล่านี้ - พวกเขาคืออะไร?

Jesus fährt fort: «Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute so, der wird der Kleinste heissen im Himmelreich; wer es aber tut und lehrt, der wird gross heissen im Himmelreich» (V. 19). Welche sind «diese” Gebote? Bezieht sich Jesus auf die Gebote im Gesetz des Moses oder auf seine eigenen Anweisungen, die er kurz darauf geben wird? Wir müssen die Tatsache beachten, dass Vers 19 mit dem Wort «deshalb» beginnt (statt «nun» in der).

มีการเชื่อมต่อแบบลอจิคัลระหว่างข้อ 18 และ 19 นั่นหมายความว่ากฎหมายจะยังคงอยู่หากบัญญัติเหล่านี้ควรได้รับการสอนหรือไม่? นั่นจะเกี่ยวข้องกับพระเยซูที่พูดถึงกฎหมาย แต่มีบัญญัติในโตราห์ที่ล้าสมัยและไม่ควรถูกสอนเป็นกฎหมายอีกต่อไป ดังนั้นพระเยซูไม่สามารถพูดถึงการสอนกฎหมายทั้งหมดในพันธสัญญาเดิมได้ นั่นจะตรงกันข้ามกับพันธสัญญาใหม่ที่เหลือ

Sehr wahrscheinlich ist die logische Verbindung zwischen den Versen 18 und 19 eine andere und richtet sich mehr auf den Schlussteil «bis es alles geschieht». Diese Überlegung würde Folgendes bedeuten: Das ganze Gesetz wird bleiben, bis es alles geschieht und «deshalb» (da Jesus alles erfüllte), sollen wir diese Gesetze lehren (die Gesetze Jesu, die wir gleich lesen werden), anstelle der alten Gesetze, die er kritisiert. Dies ergibt mehr Sinn, wenn man es im Kontext der Predigt und des Neuen Testamentes betrachtet. Es sind Jesu Gebote, die gelehrt werden sollen (Matthäus 7,24; 28,20). Jesus erklärt das Warum: «Denn ich sage euch: Wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen» (V. 20).

พวกฟาริสีรู้จักการเชื่อฟังอย่างเข้มงวด พวกเขาเก็บสมุนไพรและเครื่องเทศไว้ด้วย แต่ความยุติธรรมที่แท้จริงเป็นเรื่องของหัวใจลักษณะของบุคคลไม่ใช่การปฏิบัติตามกฎบางอย่าง พระเยซูไม่ได้บอกว่าการเชื่อฟังกฎเหล่านี้จะต้องดีกว่า แต่การเชื่อฟังต้องเป็นกฎที่ดีกว่าซึ่งเขาจะอธิบายหลังจากนั้นไม่นานเพราะเรารู้ว่าเขาหมายถึงอะไร

แต่เราไม่ยุติธรรมเท่าที่ควร เราทุกคนต้องการความเมตตาและเราไม่ได้มาสู่อาณาจักรแห่งสวรรค์เพราะความชอบธรรมของเรา แต่ในวิธีที่ต่างกันดังที่พระเยซูตรัสไว้ในข้อ 3-10 เปาโลเรียกว่าของประทานแห่งความชอบธรรมการให้เหตุผลโดยความเชื่อความชอบธรรมอันสมบูรณ์แบบของพระเยซูซึ่งเรามีส่วนร่วมเมื่อเราเป็นหนึ่งเดียวกับเขาด้วยความเชื่อ แต่พระเยซูไม่ได้อธิบายทุกสิ่งที่นี่

ในระยะสั้นอย่าคิดว่าพระเยซูมาเพื่อยกเลิกพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิม เขามาเพื่อทำสิ่งที่พระคัมภีร์บอกไว้ล่วงหน้า กฎหมายทุกฉบับยังคงมีผลบังคับใช้จนกว่าพระเยซูจะทำตามทุกสิ่งที่เขาถูกส่งไปให้ทำ ตอนนี้เขากำลังให้มาตรฐานความยุติธรรมใหม่แก่เราในการดำเนินชีวิตและสอน

โดย Michael Morrison


รูปแบบไฟล์ PDFMatthew 5: คำเทศนาบนภูเขา (ตอนที่ 1)